รับสมัคร: เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักกฎหมาย (Legal Officer) ประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา หรือ มสพ. เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก (แม่สอด) สมุทรสาคร (มหาชัย) และภูเก็ต

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่  ตำแหน่ง นักกฎหมาย (Legal Officer) ประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 2. มีใบอนุญาตว่าความ (หากมีประสบการณ์ว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้ดี(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม กลุ่มแรงงาน หรือสหภาพแรงงาน(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 5. มีความกระตือรือร้น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานลำพัง หรือร่วมสมาชิกที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ  อายุ รวมถึงทั้งชุมชนแรงงาน เครือข่ายประชาสังคม และหน่วยงานรัฐ
 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน Microsoft Word ,Excel รวมถึง Canva และระบบเก็บข้อมูลออนไลน์ (Google Drive /One Drive)
 7. มีทัศนคติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติ เคารพความแตกต่างหลากหลาย มีความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอาญารวมถึงกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
 8. มีเวลาทำงานที่ยืดหยุ่น สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาในกรณีฉุกเฉินได้

ความรับผิดชอบ

 1. สอบและบันทึกข้อเท็จจริง ติดตาม กำกับดูแล ประมวลผลคดีเพื่อต่อยอดในเชิงนโยบาย ทำรายงานสรุปต่อคณะทำงานโครงการของมูลนิธิ
 2. ประเมินความเสี่ยง และความต้องการ เพื่อให้คำปรึกษาและให้การช่วยเหลือทางกฎหมาย ตั้งแต่กระบวนการในชั้นร้องทุกข์จนถึงชั้นเสร็จสิ้นการบังคับคดี
 3. จัดทำร่างเอกสารทางกฎหมาย คำร้อง คำฟ้อง หนังสือร้องเรียน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินคดีในชั้นศาล
 4. ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคม หน่วยงานรัฐ หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง
 5. ลงพื้นที่ให้ความรู้ในชุมชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและองค์กร
 6. เสริมพลังและสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนแรงงานข้ามชาติ
 7. ปฏิบัติภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขและสวัสดิการ

1. เงินเดือน 21,900 – 24,500 บาท

2. กองทุนประกันสังคม  ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ  และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

4. วันหยุด วันลา ตามระเบียบพนักงาน

ผู้ที่สนใจสมัคร ส่งข้อมูลดังนี้

 • ประวัติส่วนตัว การศึกษาและทำงานโดยสังเขป( Resume )
 • จดหมายสมัครงาน (Cover Letter)  เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ประเด็นสิทธิแรงงานด้านที่สนใจ
 • เขียนสรุปประเด็นสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในประเทศไทยหรือในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษA4 พร้อมยกตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และส่งแนบเป็นไฟล์ PDF
 • สำเนาประวัติการศึกษา
 • ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน (ถ้ามี)
 • ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

ส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่ [email protected]  โดยใช้หัวข้อในการส่งอีเมล์คือ

“สมัครงานตำแหน่ง นักกฎหมาย ประจำสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่_ชื่อจริงของท่าน

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร   30 พฤษภาคม 2567

(ทางมสพ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัครผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล)