News Archive

ประกาศ: นายเจมส์ หรือ นายสายทิพย์ อะวัน ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของมูลนิธิฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยไม่ได้ทำงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ อีก

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลอุทธรณ์กลางเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนค่าเสียหายในคดีอาญา ศาลชี้ว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเรา

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้องตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณี แรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติ ฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เหตุ คดีหมดอายุความและไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

Read More

ใบแจ้งข่าว: บุตรผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ จังหวัดภูเก็ต สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ หลังจากยื่นเรื่องหารือปัญหาการซื้อประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ จังหวัดภูเก็ต

Read More