ข้อเสนอเชิงนโยบาย การนำระยะฟื้นฟูและทบทวนไตร่ตรอง (Reflection Period) มาใช้คุ้มครองบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากค้ามนุษย์ กรณีเด็กต่างชาติ

Download (PDF)