ประกาศ: นายเจมส์ หรือ นายสายทิพย์ อะวัน ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของมูลนิธิฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยไม่ได้ทำงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ อีก

ประกาศ

        

         ตามที่มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ได้รับ นายเจมส์ หรือ นายสายทิพย์ อะวัน เข้าทำงานที่มูลนิธิฯ ในตำแหน่งผู้ช่วยนักกฎหมาย  ประจำสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงใหม่นั้น

ขอประกาศให้ทราบว่า นายเจมส์ หรือ นายสายทิพย์ อะวัน ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของมูลนิธิฯ แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยไม่ได้ทำงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิฯ อีก

ดังนั้น การกระทำใด ๆ ของนายเจมส์ หรือ สายทิพย์ อะวัน รวมทั้งการทำเอกสารเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ หากมีการอ้างชื่อมูลนิธิฯ แล้ว ทางมูลนิธิฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆทั้งสิ้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่  15 กรกฎาคม 2565

(นายสมชาย  หอมลออ)

ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)