ศาลแรงงานพิพากษาแรงงานข้ามชาติมีสิทธิเข้าถึงเงินกองทุนเงินทดแทนกรณีสามีเสียชีวิตจากการทำงานทันที

ศาลแรงงานภาค 5 พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่มีคำสั่งจ่ายเงินนอกกองทุนให้แก่ทายาทคนงานข้ามชาติที่เสียชีวิตจากการทำงาน เนื่องจากญาติของผู้ชีวิตมีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามสิทธิ

ผลของคดีเป็นการลดช่องว่างและอุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนเงินทดแทนในอนาคตของแรงงานข้ามชาติและครอบครัวรวมทั้งการพิจารณาสัญญาในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีลักษณะเป็นการจ้างแรงงาน มิใช่สัญญาจ้างทำของ ตามสภาพและการจ้างงานที่ผิดกฏหมาย

กรณีนี้สืบเนื่องจากลูกจ้างแรงงานข้ามชาติทำงานก่อสร้างให้แก่ บริษัทกาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เสียชีวิต ในสถานที่ทำงาน โดยทางญาติได้ยื่นคำร้องขอรับเงินทดแทนต่อกองทุนเงินทดแทน ในเวลาต่อมาคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยออกคำสั่งไม่อนุมัติเงินในกองทุนให้แก่ทายาท แต่เป็นการสั่งจ่ายนอกกองทุน โดยมีคำสั่งให้ทาง กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จ่ายค่าทดแทนให้แก่แรงงานแทนซึ่งเป็นนายจ้างที่แท้จริง การออกคำสั่งดังกล่าวเป็นการสร้างภาระให้ลูกจ้าง แท้จริงแล้วต้องนำเงินจากกองทุนโดยตรงมาจ่าย จึงนำมาสู่การฟ้องเพิกถอนดังกล่าว

กองทุนเงินทดแทนมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดแทนเยียวยาในกรณีที่ลูกจ้างเจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากการทำงาน ขจัดข้อยุ่งยาก ไม่สร้างภาระให้กับลูกจ้างในการเข้าถึงสิทธิเยียวยา และพนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ติดตามการปฏิบัติให้ถูกต้องของนายจ้างในการขึ้นทะเบียนแรงงาน กรณีตามคดีนี้ไม่ใช่การจ้างทำของ สัญญาระหว่างบริษัทกับนายหน้าเป็นโมฆะ ขัดต่อกฎหมาย ไม่สามารถทำได้ สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนมิใช่เพียงออกคำสั่งให้จ่าย แต่ยังมีหน้าที่เรียกให้นายจ้างที่แท้จริงขึ้นทะเบียนลูกจ้างให้ถูกต้อง และเรียกให้บริษัทจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง


Follow more information: http://hrdfoundation.org/
Facebook & Twitter: @HRDFThailand