การอบรมให้ความรู้นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการเข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย ครั้งที่ 1

27 กันยายน 2566 ที่ โรงแรม เดอะ ไพรด์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา( HRDF), Solidarity Center และ เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) ได้จัดกิจกรรม “การอบรมให้ความรู้นโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและการเข้าถึงการคุ้มครองทางกฎหมาย ครั้งที่ 1” แก่แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ซึ่งส่วนใหญ่ผู้เข้าร่วมเป็นแรงงานภาคเกษตร แรงงานก่อสร้าง แรงงานรับจ้างทั่วไป แรงงานร้านอาหาร และแรงงานโรงงาน จำนวน 30 คน

เนื้อหากิจกรรม ได้แก่ สอบถามสถานการณ์การทำงานในปัจจุบันของแรงงานกัมพูชา และให้ความรู้ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนแรงงานในกลุ่มต่างๆ ระบบบริการสาธารณสุข ประเด็นกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกลไกการร้องเรียนเมื่อแรงงานประสบปัญหาจากการทำงาน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องการบังคับใช้แรงงาน กฎหมายประกันสังคม สิทธิเงินทดแทน เพื่อให้แรงงานเข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่ควรจะได้รับการคุ้มครองเมื่อเข้ามาทำงาน ตลอดจนแนะนำวิธีการเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนเมื่อแรงงานเกิดปัญหา อาทิ การไม่จ่ายค่าจ้าง การยึดเอกสาร การหักเงิน การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน สิทธิวันลา วันพักผ่อน และการเจ็บป่วยจากการทำงานและเจ็บป่วยทั่วไป แรงงานข้ามชาติจะสามารถมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร