มสพ.เข้าร่วมกิจกรรมกับจัดหางาน จ.สมุทรสาคร เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคี


โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน บรรยายในหัวข้อขั้นตอนวิธีการดำเนินการขออนุญาตทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเรื่อง การจัดทำเอกสารของกลุ่มมติ 5 ก.ค. 66 ซึ่งจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2567 , การแจ้งเข้า-แจ้งออก ที่จะต้องมีระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 15 วัน รวมทั้งการหานายจ้างใหม่ภายใน 60 วัน อีกทั้ง กลุ่ม MOU ที่ลูกจ้างสามารถเปลี่ยนนายจ้างได้เฉพาะในกรณีที่นายจ้างกระทำความผิด เช่น นายจ้างเสียชีวิต ปิดกิจการ หรือล้มละลาย เป็นต้น

ช่วงเวลาต่อมา ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ การประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวดีอย่างไร โดยกล่าวถึง ค่าตรวจสุขภาพต้องชำระเป็นเงินจำนวน 500 บาท แต่ถ้าเป็นแรงงานประเภทประมง จะต้องชำระเงินจำนวน 550 บาท รวมทั้งผู้ติดตามสามารถซื้อประกันสุขภาพได้ในอายุ 7-18 ปี ถ้าซื้อประกัน 1 ปี ราคา 365 บาทแต่ถ้า 2 ปี ราคา 730 บาท

ช่วงบ่าย ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ การอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย โดยในจังหวัดสมุทรสาครมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 แห่ง คือตรวจคนเข้าเมืองกระทุ่มแบน และตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร(โพธิ์แจ้) มีความรับผิดชอบในเรื่องของการอนุญาต ตรวจลงตราวีซ่า ตามกลุ่มประเทศต่างๆ รวมทั้งการรายงานตัว 90 วันและการแจ้งที่พักอาศัย เป็นต้น

ต่อมาบรรยายการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนดีอย่างไร โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวถึงสิทธิกองทุนประกันสังคมทั้ง 7 กรณี ว่าแรงงานสามารถใช้สิทธิ์ใดได้บ้าง โดยอธิบายการขึ้นทะเบียน การเบิกสิทธิ ข้อดีของนายจ้างลูกจ้าง

จากนั้นสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อ ข้อควรรู้สำหรับนายจ้างสถานประกอบการ โดยบรรยายในเรื่องค่าจ้าง ค่าทำงานค่าล่วงเวลา การหยุดพัก วันหยุดพักผ่อนประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน

และศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 7 สาขาจังหวัดสมุทรสาคร บรรยายในหัวข้อแนวทางการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าวและการออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) โดยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนในการทำบัตรชมพูของแรงงานตามประเภทกลุ่มต่างๆ เป็นต้น