LLC จัดประชุมสถานการณ์การจ้างงานแรงงานในพื้นที่แม่สอด จ.ตาก

14 ม.ค.2567 ที่ คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด (LLC : Labor Law Clinic) อ.แม่สอด จ.ตาก ได้มีการจัดประชุมเพื่อพบปะภาคีหลายภาคส่วน ทั้งภาคประชาสังคม กลุ่มทนายความ นักกฎหมาย รวมถึงกลุ่มตัวแทนเพื่อนแรงงานในพื้นที่ และสื่อมวลชน เพื่อร่วมติดตามและประเมินสถานการณ์ประเด็นแรงงานในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งแม่สอดนั้น ถือเป็นฐานสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตสินค้าที่สำคัญในระดับโลก รวมถึงเป็นพื้นที่ที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเมียนมา จึงทำให้เป็นฐานกำลังแรงงานที่สำคัญของภาคการผลิตหลายแบบ ไม่ว่าจะโรงงานผลิตชิ้นงานต่างๆ ภาคงานเกษตร และภาคงานบริการ

LLC ได้ตั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2548 โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation) เป็นเวลากว่า 18 ปี ที่ LLC ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายแรงงาน ซึ่งปัจจุบัน สถานการณ์พื้นที่ชายแดนยังมีความท้าทายหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น จำนวนการเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เดินทางมาในพื้นที่เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบของประเทศเพื่อนบ้าน การจ้างงานหลายรูปแบบในลักษณะชายแดน การโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้หนีภัยสงคราม ฯลฯ

การร่วมมือกันในหลายภาคส่วนจะทำให้เข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่แม่สอด โดยเฉพาะประเด็นแรงงานและการโยกย้ายถิ่นฐานไม่ปกติ การได้รับฟังเสียงหลายภาคส่วน จะทำให้ประเทศไทยสามารถเกิดพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่เคารพแรงงาน และป้องการการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ให้เกิดขึ้นได้