ร่วมรับฟังและติดตามคำสั่งศาลปกครอง ชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์ แรงงานผู้ประกันตน ยื่นฟ้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน กรณีไม่เร่งดำเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม และให้เพิกถอนกฎและระเบียบที่มีการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ

🗓️ 28 มีนาคม 2567 เวลา 14:00 น.

📢 มาร่วมกันเรียกร้อง:
– การเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม และมีส่วนร่วมของแรงงานทุกภาคส่วน
– ยกเลิกกฎและระเบียบที่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ
– คุ้มครองสิทธิและสวัสดิการของแรงงานทุกคน

💪 ร่วมเป็นพลังเดียวกัน เพื่อประกันสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน!
#แรงงาน #ประกันสังคม #เลือกตั้ง #ศาลปกครองสูงสุด #สิทธิแรงงาน #แรงงานข้ามชาติ #ไม่เลือกปฏิบัติ