แรงงานข้ามชาติ: พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจริงหรือไม่

รู้หรือไม่ว่าในปี 2567 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตทำงานในไทยมากถึง 3.2 ล้านคน คิดเป็น 8.4% ของแรงงานทั้งหมด! พวกในภาคก่อสร้างมีแรงงานข้ามชาติทำงานเกือบ 30% ของทั้งหมด

ทำไมเราถึงต้องการแรงงานข้ามชาติ?

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาพวกเขา: แรงงานข้ามชาติมีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วน โดยเฉพาะงาน 3D (Dirty, Dangerous, Difficult) ที่คนไทยมักไม่นิยมทำ เช่น เก็บผักในไร่ ก่อสร้างตึกสูง ลงเรือจับปลา ทำงานในโรงงาน

แรงงานไทยไม่เพียงพอ: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้จำนวนแรงงานในวัยทำงานลดลง แรงงานข้ามชาติจึงเป็นส่วนสำคัญในการลดอัตราว่างงานในไทย

การสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ:

การคุ้มครอง: รัฐควรมีนโยบายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการเข้าถึงบริการ: แรงงานข้ามชาติควรได้รับสิทธิในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ

แรงงานข้ามชาติไม่ใช่แค่แรงงาน แต่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย:

การให้การสนับสนุนพวกเขาจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เรียบเรียง: วีรวัศ ขำคม

#แรงงานข้ามชาติ #เศรษฐกิจไทย #พลังขับเคลื่อน #การคุ้มครอง #การเข้าถึงบริการ

#MigrantWorkers #ThaiEconomy #DrivingForce #Protection #AccessToServices