HRDF ชวนรับชมเวทีสาธารณะ “การคุ้มครอง #แรงงานประมง ในห่วงโซ่อุปทานและการปรับปรุง #พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558”

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของประเทศไทยในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายภายในประเทศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลเพื่อยกระดับสภาพการทำงานของแรงงานในกิจการประมง

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติยังปรากฏความท้าทายในการนำหลักการทางกฎหมายไปปฏิบัติและบังคับใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงาน เช่น การตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิแรงงาน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง และการตรวจสอบอุบัติเหตุจากการทำงานบนเรือประมง เป็นต้น

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และสื่อมวลชน จึงจัดเวทีสาธารณะ “การคุ้มครอง #แรงงานประมง ในห่วงโซ่อุปทานและการปรับปรุง #พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558” ในวันที่15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ที่ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

🎙ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่

– ผศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านประมง IUU
– ผศ.ดร.ธนภัทร ชาตินักรบ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– คุณอานนท์ ยังคุณ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
– คุณโรยทราย วงศ์สุบรรณ Freedom The Freedom Fund
– คุณอรรถพันธ์ มาศรังสรรค์ ที่ปรึกษาด้านแรงงาน สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

🎙ดำเนินรายการโดย
– คุณวิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้สื่อข่าว Thai PBS

#ประมง #กฎหมายประมง #พรกประมง #HRDF #DECODE #PRACHATA I#S2S