เจ้าหน้าที่ Human Rights and Development Foundation สำนักงานสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ วัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร


วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่ Human Rights and Development Foundation สำนักงานสมุทรสาคร ลงพื้นที่ให้ความรู้ที่ศูนย์ศึกษาสงเคราะห์ วัดเทพนรรัตน์ จังหวัดสมุทรสาคร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 32 คน ชาย 15 คน หญิง 17 คน กล่าวถึง การประสบอันตรายหมายถึง ประสบอันตรายจากการทำงานให้นายจ้างหรือตามคำสั่งของนายจ้าง รวมทั้งโรคที่เจ็บป่วยจากการทำงาน ความแตกต่างระหว่าง #กองทุนประกันสังคม และ #กองทุนเงินทดแทน คือ กองทุนประกันสังคมนายจ้างจะหักเงินจากลูกจ้างร้อยละ 5 ของทุกเดือนเพื่อจ่ายเงินสมทบ ส่วนกองทุนเงินทดแทนนายจ้างต้องจ่ายอยู่ฝ่ายเดียว

📌สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้

1.หากประสบเหตุ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินตั้งแต่ 50,000-1,000,000 บาท

2.หากต้องหยุดงานจะได้รับค่าจ้างในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เช่น เงินเดือน 10,000 บาท แพทย์สั่งให้หยุดงาน 30 วัน จะได้รับค่าทดแทน 7,000 บาท

3.หากสูญเสียอวัยวะ แพทย์จะได้ทำการประเมินซึ่งได้รับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้าง โดยจะได้รับเงินจากค่าจ้างคูณจำนวนเดือนที่ได้รับเงินทดแทนตามการประเมินของแพทย์ จะได้รับเงินทดแทน 10 ปี

4.กรณีทุพพลภาพ (พิการ) จะได้รับเงินทดแทนร้อยละ 70 ของค่าจ้าง จะได้รับเงินทดแทนตลอดชีวิต ซึ่งจะได้รับเป็นรายเดือน

5.เสียชีวิต จะได้รับเงินทดแทนเป็นจำนวน 10 ปี โดยจะคำนวณจากค่าจ้างที่ได้รับตามความเป็นจริง หรือค่าจ้างอัตราขั้นต่ำในจังหวัดนั้นๆ หากเสียชีวิตจะได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท โดยจ่ายให้ผู้จัดการงานศพ จะได้รับหนังสือรับรองจากเจ้าอาวาสในเรื่องการจัดการงานศพ

6.การทำขาเทียม หรือแขนเทียม โดยสามารถขอขาเทียมและแขนเทียมจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน

ตัวอย่างการประเมินเช่น มือขาดจะได้รับเงินทดแทนจำนวน 108 เดือน หากเงินเดือน 12,000 บาทจะได้รับเงิน 8,400 บาท ซึ่งคูณด้วยจากการประเมิน 108 เดือนจะได้รับเงิน 907,200 บาท ซึ่งต้องให้แพทย์รับรองว่าสิ้นสุดการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว

📌ระยะเวลาที่ต้องแจ้งหากเกิดเหตุ นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลต้องแจ้งภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันเกิดเหตุ หากนายจ้างไม่แจ้งมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากนายจ้างไม่ยอมแจ้งลูกจ้างสามารถแจ้งได้ภายใน 180 วัน หรือแจ้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี

ปัญหาที่หรือข้อสงสัยที่พบระหว่างลงพื้นที่ ผู้เข้าอบรมได้เล่าว่า เวลาทำงานในโรงงานมีอุปกรณ์ที่รักษาความปลอดภัย หากลูกจ้างไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว จะได้รับเงินทดแทนหรือไม่ ผู้อบรมได้ให้คำแนะนำว่า หากเกิดจากการทำงานย่อมมีสิทธิได้รับเงินทดแทนไม่ต่างจากกรณีอื่นๆ ไม่ว่าจะสวมอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยหรือไม่ก็ตาม