HRDF เชียงใหม่ เสริมพลังแกนนำคนงานข้ามชาติ ด้วยหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร”

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร” ให้แก่กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติ ณ ที่ทำการมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 โดยได้รับเกียรติจากคุณวัชรพล นาคเกษม บรรณาธิการสำนักข่าว Lanner เป็นวิทยากร

เนื้อหาการอบรม มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรให้แก่กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติ ครอบคลุมหัวข้อสำคัญดังนี้
– หลักการและทฤษฎีเกี่ยวกับการเป็นวิทยากร
– เทคนิคการสื่อสารและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
– การออกแบบเนื้อหาการอบรมให้ตรงประเด็นและน่าสนใจ
– การเลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสม
– การฝึกฝนการเป็นวิทยากรผ่านกิจกรรมต่างๆ

วัตถุประสงค์ ของการอบรมครั้งนี้ มุ่งหวังส่งเสริมให้กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จำเป็นในการเป็นวิทยากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อเพื่อนร่วมงาน สมาชิกในชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงานของตนเอง

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติ (Migrant Leader Project): หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติ (Migrant Leader Project) ของ HRDF เชียงใหม่ โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและความรู้ให้แก่กลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติในด้านต่างๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถมีบทบาทนำในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงานของตนเอง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนงานข้ามชาติ

HRDF เชียงใหม่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพกลุ่มแกนนำคนงานข้ามชาติ ผ่านการจัดอบรม หลักสูตร และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พวกเขามีบทบาทสำคัญในการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแรงงานของตนเอง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในสังคม