กิจกรรมอบรมให้กับกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติจังหวัดภูเก็ต 

วันที่ 16 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมอบรมให้กับกลุ่มแกนนำแรงงานข้ามชาติจังหวัดภูเก็ต เสร็จสิ้นลงอย่างราบรื่น 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ฝึกฝนทักษะการเป็นแกนนำ และสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มแกนนำในจังหวัดภูเก็ต

กิจกรรมนี้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมซิโน เฮ้าส์ จังหวัดภูเก็ต โดยมูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย

ขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านสำหรับการมีส่วนร่วม

กิจกรรมนี้เปรียบเสมือนก้าวที่สำคัญสำหรับแรงงานข้ามชาติในการพัฒนาศักยภาพ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมไปพร้อม ๆ กัน