เข้าพบผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อแนะนำแผนงานภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษชนผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม (Securing Migrant Workers’ Rights in Thailand under the BHR through Empowerment and Engagement)”

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)  และมูลนิธิรักษ์ไทย ได้เข้าพบผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อแนะนำแผนงานภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษชนผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม (Securing Migrant Workers’ Rights in Thailand under the BHR through Empowerment and Engagement)” 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับกรอบกฎหมายและกติกาทางสังคมที่รับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คุ้มครองสิทธิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น โครงการมีพื้นที่ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ตาก สมุทรปราการ สมุทรสาคร ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับการสนับสนุนการทำงานจากสหภาพยุโรป (EU)

นอกจากนั้นยังได้พูดคุยถึงแผนกิจกรรม บทบาทหน้าที่ พันธกิจของทางกรมฯและองค์กรภาคประชาสังคม รวมถึงหารือถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถือเป็นหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนฉบับนี้ 

ทางมูลนิธิฯต้องขอขอบคุณผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการตอบรับการประชุมและแนวทางการร่วมมือเพื่อแสวงหาการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคต