Team Building for Strategic Alignment

วันที่ 26-28 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา Human Rights and Development Foundation จัดประชุมปรับปรุงนโยบายภายในองค์กร และการอบรมเรื่องนโยบายปกป้องคุ้มครอง (Safeguarding)ยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี และแนวทางการติดตามผลลัพธ์แผนงานการสื่อสารประจำปี

กิจกรรม Team Building นี้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน HRDF ทุกคนมีความเข้าใจนโยบายและทิศทางการทำงานขององค์กรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เกิดแรงบันดาลใจ และพร้อมร่วมมือกันขับเคลื่อนภารกิจของมูลนิธิให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตต่อไป