มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมหารือกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษชนผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม”

17 มิถุนายน 2567 ที่ จังหวัดภูเก็ต มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ร่วมกับ Solidarity Center และมูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai) ได้เข้าพบนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาภูเก็ต และได้เข้าพบผู้จัดการบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด จังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมหารือกิจกรรมภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยภายใต้หลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษชนผ่านการเสริมสร้างพลังอำนาจและการมีส่วนร่วม”

เป้าหมายของโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับกรอบกฎหมายและกติกาทางสังคมที่รับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คุ้มครองสิทธิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้แสวงหาความร่วมมือและทำงานร่วมกับภาคธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อท้าทายและข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนข้อมูลไปขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ ทั้งประเด็นเรื่อง การขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต การจ้างงาน สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการกำหนดนโยบายของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะด้านสิทธิแรงงาน

มสพ. ขอขอบคุณผู้แทนจากภาคธุรกิจในการให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำข้อเสนอแนะและข้อท้าทายไปแก้ไขและผลักดันกฎหมายและนโยบายให้กับหน่วยงานรัฐต่อไป