HRDF เสริมพลังแกนนำเชียงใหม่ รู้เท่าทันสิทธิแรงงานข้ามชาติกับ พรบ.ประกันสังคม

7 กรกฎาคม 2567 HRDF จัดอบรมแกนนำเชียงใหม่ ณ ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนทำงานกับ พรบ.ประกันสังคม ผ่านการบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์โดยวิทยากรจากแกนนำแรงงานข้ามชาติผู้มีประสบการณ์

วัตถุประสงค์:

  • เสริมพลังแกนนำแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงใหม่
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตาม พรบ.ประกันสังคม
  • พัฒนาทักษะการสื่อสารและการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ
  • สร้างเครือข่ายแกนนำแรงงานข้ามชาติ

โดยหวังว่าผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการตาม พรบ.ประกันสังคม สามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป