นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD

burmaเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 นายสมชาย หอมลออ เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้เดินทางไปเมืองเนปิดอว์ ประเทศพม่าเพื่อเข้าพบนางอองซาน ซูจี หัวหน้าพรรค NLD และประธานคณะกรรมาธิการหลักนิติธรรมแห่งรัฐสภาสหภาพพม่า ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายนักกฎหมายที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEALAW

การเข้าพบครั้งนี้นายสมชายและคณะ ได้ขอการสนับสนุนและปรึกษาแนวทางในการผลักดันด้านนโยบายและกฎหมายในการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของประเทศพม่า รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนสถานการณ์เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย โดยนายสมชายได้มอบหนังสือคู่มือด้านสิทธิแรงงาน สิทธิในการรวมกลุ่มของแรงงาน กฎหมายและแนวปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ในการต่อต้านการมนุษย์ และการพิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติ เป็นภาษาพม่า ที่ทางมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ได้จัดทำขึ้นแก่นางอองซาน ซูจี