มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Case Manager โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การรายงาน ผู้ประสานงานโครงการ 

ความรับผิดชอบ
๑. ประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ ทั้งการทำงานในระดับพื้นที่และกับองค์กรเครือข่าย
๒. ติดตามความคืบหน้าของคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี
๓. บริหารจัดการคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี

คุณสมบัติ
๑.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
๒.  มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
๓.  หากมีใบอนุญาตว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๔.  หากสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ
–   เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท พิจารณาตามประสบการณ์
–   ประกันชีวิต
–   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การรับสมัคร
–   ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ พร้อมรูปถ่าย (ระบุบุคคลอ้างอิง อย่างน้อย ๑ คน) ส่งมาที่ Phattranit.y@gmailcom , [email protected]  หรือ มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เลขที่ ๘๗ ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โทรสาร  ๐๒ ๒๗๗ ๖๘๘๒ ต่อ ๑๐๘ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณัฐนันท์ ใจซื่อ ๐๘๙ ๙๒๕๗๒๙๑ หรือ ภัทรานิษฐ์ เยาดำ ๐๘๑๑๔๕๐๓๔๓
–   รับสมัครถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับการติดต่อกลับ

หมายเหตุ * โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ดำเนินงานในการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ติดตามคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ รณรงค์และให้ความรู้แก่แรงงานข้ามชาติกลุ่มเสี่ยงที่อาจตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยผ่านการลงพื้นที่อบรม การจัดรายการวิทยุและการเผยแพร่เอกสารในลักษณะแผ่นพับ และเอกสารให้ความรู้ต่างๆ