รับสมัคร: CONTENT CREATOR (เจ้าหน้าที่ผลิตเนื้อหาสื่อ) ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพมหานคร

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ทำงานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิด้านแรงงาน และสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงาน ในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ และครอบครัว มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และสำนักงานพื้นที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก (แม่สอด) จังหวัดสมุทรสาคร (มหาชัย) และจังหวัดภูเก็ต

ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง CONTENT CREATOR  (เจ้าหน้าที่ผลิตเนื้อหาสื่อ) ประจำสำนักงานมูลนิธิฯ ที่กรุงเทพมหานคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. ออกแบบและจัดทำเนื้อหาเพื่อการสื่อสารงานขององค์กร เช่น เขียนสรุปข้อมูล และเขียนรายงานข่าว
 2. รวบรวมข้อมูลการดำเนินกิจกรรมขององค์กร เช่น งานคดี งานลงพื้นที่ งานอบรม งานนโยบาย เป็นต้น
 3. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลในองค์กรเพื่อการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูล
 4. ตรวจทานข้อมูลขององค์กรให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 5. ประสานงานภายในองค์กร และสื่อมวลชนภายนอกองค์กร เพื่อผลิตเนื้อหาและประชาสัมพันธ์งานสื่อสารขององค์กร

คุณสมบัติ:

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปี
 3. มีทักษะการเขียน การจับประเด็น การใช้ภาษาในการสื่อสาร (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
 4. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล
 5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาและจัดการเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
 6. มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมและพึ่งพาตนเองได้
 7. ใส่ใจในรายละเอียด มีความยืดหยุ่นสูง ลงพื้นที่ต่างจังหวัดได้
 8. ค้นคว้าข้อมูลเป็น ชอบอ่าน ชอบเขียน

เงื่อนไขและสวัสดิการ

 1. เงินเดือน 23,100 – 26,000 บาท
 2. มีประกันสังคมตามกฎหมาย ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 3. ระยะเวลาทดลองงาน 90 วัน

ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ดังนี้

 1. CV /Resume
 2. Portfolio/ ตัวอย่างผลงาน /ตัวอย่างงานเขียน
 3. ประวัติการศึกษา
 4. รูปถ่ายหน้าตรง
 5. ผลคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
 6. งานเขียน โดยเลือกเขียนสรุปข้อมูล จากเคสที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือมา 1 กรณี แล้วสรุปเป็นรายงานข่าวที่จะส่งให้กับสื่อมวลชนภายนอก ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4      ตัวเลือกกรณี  ดังต่อไปนี้ 6.1    กรณีนางสาวป. ลิ้งค์  http://hrdfoundation.org/?p=2998       http://hrdfoundation.org/?p=2649 6.2   กรณีโครงการม.33 เรารักกัน ลิ้งค์    http://hrdfoundation.org/?p=2834     http://hrdfoundation.org/?p=2762  http://hrdfoundation.org/?p=2676     http://hrdfoundation.org/?p=2642    http://hrdfoundation.org/?p=2510 6.3  กรณีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  ลิ้งค์    http://hrdfoundation.org/?p=2957      http://hrdfoundation.org/?p=2718


ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานมา
  ที่อีเมล [email protected]  หรือ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
เลขที่ 87 ซอยสิทธิชน ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร  02 277 6882, 277 6887   โทรสาร  02 275 4261

วันสิ้นสุดการรับใบสมัคร  3 มีนาคม 2566

มสพ.ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากพบผู้ที่มีคุณสมบัติก่อนสิ้นสุดการประกาศรับสมัคร   ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อผ่านทางอีเมล