กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา 26 คน ตกลงรับเงิน 1,039,365.09 บาท ภายหลังศาลแรงงานภาค 6 นัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน กรณีพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง จำนวน 3,483,088.14 บาท

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ยื่นหนังสือถึงหน่วยงานสาธารณสุข กรณีเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระ จังหวัดภูเก็ต ปฎิเสธการขายประกันสุขภาพให้กับเด็กผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ