กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ ยื่นฟ้องศาลปกครองปกครอง กรณี โครงการเยียวยา “ม.33 เรารักกัน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน มีการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และตราสารระหว่างประเทศ

ใบแจ้งข่าว: ลูกจ้างหญิงชาวเมียนมาจำนวน 4 ราย ได้รับเงินค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย 413,939.88 บาท ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีบริษัทมีคำสั่งย้ายที่ทำงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง