กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ใบแจ้งข่าว: แรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 39 คน ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า จังหวัดระนอง ในคดีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง กรณีไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ เตรียมยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณี โครงการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “มาตรา 33 เรารักกัน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา 39 ราย ยื่นฟ้องห้างหุ้นส่วนจำกัด วันดีทูน่า เรียกร้องค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกล่าวล่วงหน้า กรณีถูกเลิกจ้าง ณ ศาลแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต