กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ใบแจ้งข่าว: ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพากษาจำคุกนายกิติพงษ์หรือกอล์ฟ ยะปะตัง 12 ปี 16 เดือน 20 วันและให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 273,500 บาทแก่แม่บ้านชาวเมียนมา ฐานความผิดต่อชีวิต กระทำชำเราผู้อื่นโดยใช้กำลังประทุษร้าย และพยายามฆ่า