กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

สมชาย หอมลออ ชวนตั้งคำถาม ทําไม 75 ปี ผ่านไป แต่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ ความ เสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และความยุติธรรมสําหรับทุกคนยังไม่สามารถปรากฏเป็นจริงได้ในประเทศไทย

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมสนทนากลุ่ม เรื่องการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้มีการแก้ไขปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ภายใต้กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์พรก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560