กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พุทธศักราช 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ 2) พ.ศ.2561
คู่มือสำหรับทนายความ เรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
คู่มือการให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในกิจการประมง
ารเข้าถึงกระบวนการร้องเรียนและการเยียวยาของแรงงานข้ามชาติ ภายใต้กรอบหลักการชี้แนะด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ช่องทางการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
COMPENSATION FOR VICTIMS OF TRAFFICKING IN PERSONS: LAWS, POLICIES AND PRACTICES IN THAILAND

Latest

ใบแจ้งข่าว: มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา เรียกร้องรัฐบาลไทยแก้ไขกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จากกรณีที่พบการละเมิดสิทธิแรงงานข้ามชาติจากโครงการก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบแจ้งข่าว: ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา กรณีแรงงานข้ามชาติหญิงฟ้องกรมการจัดหางาน ที่ได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเหตุให้ต้องถูกกุมขังถึง 105 วัน

ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงานภาค 8 พิพากษาให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่ายแรงงานข้ามชาติ ในกิจการก่อสร้าง 6 ราย เป็นเงินรวม 35,260 บาท พร้อมดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปี