Moving to Thailand, Prime Minister Prayut Chan-o-cha pledged on June 6 to speed up investigations into human trafficking cases, most of which involve government officials. For more information, Just Asia speaks to Papop Siamhan, Coordinator of the Anti-Labour Trafficking Project.
หนังสือข่าวด้านการเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ฉบับที่8
รวมหนังสือข่าวด้านแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: การเข้าถึงความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิ กรกฎาคม 2556-ธันวาคม 2557
การค้ามนุษย์ โจทย์ใหญ่ข้ามชาติ ปัญหาระดับสากล
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

Latest

ใบแจ้งข่าว : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกา กรณีทนายความของผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมง ไม่ได้รับอนุญาตให้พบผู้เสียหายในฐานะลูกความในคดี

ใบแจ้งข่าว : มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกา กรณีทนายความของผู้เสียหายคดีค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมง ไม่ได้รับอนุญาตให้พบผู้เสียหายในฐานะลูกความในคดี

ใบแจ้งข่าว : แรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่ายื่นฟ้องสำนักงานประกันสังคม กรณีปฏิเสธแรงงานข้ามชาติเข้าถึงเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน และคำสั่งสำนักงานประกันสังคมขัดต่ออนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 19