Job Announcement Archive

ประกาศรับสมัครงาน: เจ้าหน้าที่ตำแหน่งผู้ประสานงานด้านกิจกรรม Program Coordinator

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานด้านกิจกรรม  Program  Coordinator
Read More

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ประสานงาน 2 ท่าน ประจำโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน สำนักงานกรุงเทพมหานคร
Read More

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำสำนักงานมูลนิธิฯที่กรุงเทพฯ ความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการโครงการวางแผนโครงการและประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับองค์กรเครือข่ายและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ในการจัดประชุม  การฝึกอบรมร่วมกับ และพัฒนาหลักสูตรตามคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคดี กับทนายความและ องค์กรเครือข่ายที่ทำงาน รายงานความคืบหน้า และจัดทำรายงาน บรรทัดฐานการคัดเลือก มีทักษะในการประสานงานดี และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Internet มีความสามารถในการทำงานกรณีเร่งด่วน คุณสมบัติ ปริญญาตรี
Read More

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่ง Case Manager โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร

การรายงาน ผู้ประสานงานโครงการ  ความรับผิดชอบ ๑. ประสานงานกับผู้ประสานงานโครงการในการดำเนินงานตามแผนของโครงการ ทั้งการทำงานในระดับพื้นที่และกับองค์กรเครือข่าย ๒. ติดตามความคืบหน้าของคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี ๓. บริหารจัดการคดียุทธศาสตร์ด้านการค้ามนุษย์ อย่างน้อย ๓ คดี คุณสมบัติ ๑.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ ๒.  มีความสนใจทำงานด้านสิทธิมนุษยชนหรือมีความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ๓.  หากมีใบอนุญาตว่าความจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๔.  หากสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อัตราเงินเดือน/สวัสดิการ –   เงินเดือน ๑๓,๐๐๐ บาท พิจารณาตามประสบการณ์ –   ประกันชีวิต –   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรับสมัคร –   ส่งจดหมายแนะนำตัว ประวัติ
Read More

ประกาศรับสมัครงาน

มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) เป็นองค์กรเอกชนเพื่อการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร  ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี ความรับผิดชอบ ช่วยงานผู้จัดการธุรการและผู้ประสานงานโครงการ ในการปฏิบัติงานประจำวัน ช่วยงานผู้จัดการธุรการในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการเงินให้เหมาะสมและได้ผล ช่วยงานผู้จัดการธุรการและผู้ประสานงานโครงการ ในการเตรียมรายงานการเงินเท่าที่จำเป็น ช่วยงานผู้ลงบัญชีและผู้ตรวจสอบในการเตรียมเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี
Read More