News Archive

ใบแจ้งข่าว: ศาลอุทธรณ์กลางเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนค่าเสียหายในคดีอาญา ศาลชี้ว่า ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ไม่ได้เป็นต้นเหตุให้ผู้เสียหายถูกข่มขืนกระทำชำเรา

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลปกครองมีคำสั่งไม่รับฟ้องตัวแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณี แรงงานข้ามชาติและคนไร้สัญชาติ ฟ้องหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ม.33 เรารักกัน” เหตุ คดีหมดอายุความและไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

Read More

ใบแจ้งข่าว: บุตรผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ จังหวัดภูเก็ต สามารถซื้อประกันสุขภาพได้ หลังจากยื่นเรื่องหารือปัญหาการซื้อประกันสุขภาพของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ จังหวัดภูเก็ต

Read More

ใบแจ้งข่าว: สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้ทายาทแรงงานข้ามชาติ ได้รับประโยชน์ทดแทน เป็นเงิน 360,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากการรับบริการทางการแพทย์

Read More