News Archive

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติและผู้ไร้สัญชาติ ยื่นฟ้องศาลปกครองปกครอง กรณี โครงการเยียวยา “ม.33 เรารักกัน” ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน มีการกระทำที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และตราสารระหว่างประเทศ

Read More

ใบแจ้งข่าว: ลูกจ้างหญิงชาวเมียนมาจำนวน 4 ราย ได้รับเงินค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย 413,939.88 บาท ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีบริษัทมีคำสั่งย้ายที่ทำงานโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

Read More

ใบแจ้งข่าว: ศาลแรงงานภาค 5 พิพากษาเพิกถอนมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีมีคำสั่งไม่อนุมัติจ่ายเงินจากกองทุน แก่แรงงานข้ามชาติ ชี้ กองทุนไม่สามารถนำสถานะทางกฎหมายของลูกจ้างมาปฏิเสธสิทธิในการเข้าถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

Read More

ใบแจ้งข่าว: แรงงานข้ามชาติ ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง กรณีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของสำนักงานแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

Read More